Obchodní podmínky

(dále jen "Aplikace")

Úvodní ustanovení

 1. Aplikaci provozuje Yomio s.r.o. se sídlem Za Parkem 631/14, 621 00 Brno, IČ: 01476319 (dále "Provozovatel")
 2. Aplikace je určena koncovým uživatelům (dále "Uživatel") jako pomůcka při výuce dětí.
 3. Obchodní podmínky může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Předplatné Aplikace

 1. Na základě svobodné volby má Uživatel možnost využít předplatné na Aplikace
 2. Předplatné umožňuje využít neomezeně funkce Aplikace po dobu trvání předplatného
 3. Uživatel si předplatné pořizuje online prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace prodejce koncovým uživatelům, kterým je Google Play nebo Apple (dále jen "Prodejce").
 4. Předplatné se, pokud není uvedeno jinak, automaticky obnovuje na další období.
 5. Pokud Uživatel nechce být předplatitelem na další období, je povinen předplatné zrušit nejpozději 24 hodin před vypršením předplaceného období. Po uplynutí této lhůty Provozovatel nemůže z technických důvodů garantovat zrušení předplatného.
 6. Uživatel může předplatné kdykoliv zrušit na webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace prodejce. V případě zrušení se na Uživatele nahlíží jako na předplatitele až doby vypršení předplaceného období a Uživatel je oprávněn využívat výhody plynoucí z předplatného.
 7. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace ani technické prostředky prodejce nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů aplikace se řídí podle samostatného dokumentu k dispozici online na webu yomio.cz.

Další práva a povinnosti

 1. Provozovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@yomio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Provozovatel je oprávněn k provozu aplikace na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování: Yomio s.r.o., Za Parkem 631/14, 621 00 Brno. Adresa elektronické pošty: info@yomio.cz. Datová schránka: edtsg5h.

V Brně dne 5.11.2020

Obchodní podmínkyOchrana soukromíKontakt

Provozuje Yomio s.r.o., Za Parkem 14, 621 00 Brno, IČ 01476319. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.